תהליך הסרת צו מבנים מסוכנים: צעדים ובעלי עניין מעורבים 

מבנים מסוכנים מהווים איום ממשי על שלום הציבור ויש לטפל בהם בדחיפות. חוק העזר העירוני מסדיר את נושא הסרת צווי הריסה או צווי תיקון למבנים מסוכנים, תוך מתן אחריות לרשות המקומית ולבעלי הנכסים. תהליך הסרת הצו הוא מורכב ודורש מעורבות ותיאום בין מספר גורמים, כולל הרשות המקומית, בעל הנכס, מהנדסים ומפקחים. המאמר יפרט את הצעדים העיקריים בתהליך ואת תפקידם של בעלי העניין השונים.

 

איתור מבנים מסוכנים והוצאת צווים

האחריות על איתור מבנים מסוכנים והוצאת צווים מוטלת על הרשות המקומית. על פי רוב, הרשות תקבל מידע על מבנה מסוכן מתושבים שיגישו תלונה או ממחלקת הפיקוח שתזהה בעיות בביקורות שגרתיות. לאחר קבלת מידע על מבנה מסוכן, מחלקת ההנדסה של הרשות תשלח מפקח לבדיקת המבנה. אם יימצא כי המבנה אכן מהווה סכנה, הרשות תוציא צו הריסה או צו תיקון המחייב את בעל הנכס לפעול לתיקון המצב.

הצו יכלול פירוט של הליקויים שנמצאו ולוח זמנים לביצוע תיקונים. בעל הנכס יקבל העתק מהצו ויידרש לאשר בחתימה כי קיבל אותו. אם בעל הנכס מסרב לחתום, הצו יישלח בדואר רשום וייחשב כמסור. אי ציות לצו מהווה עבירה פלילית. תהליך הסרת צו מבנה מסוכן עדיף שילווה על ידי גורמים מקצועיים.

איתור מבנים מסוכנים והוצאת צווים 

אכיפה וקנסות במקרה של אי ציות לצו

אם בעל הנכס אינו מבצע את הנדרש בצו ומתעלם מהתראות הרשות, הרשות רשאית לנקוט באמצעי אכיפה וענישה. בשלב ראשון יינתנו התראות נוספות ויוטלו קנסות כספיים על הפרת הצו. אם גם לאחר הטלת הקנסות בעל הנכס ממשיך להתעלם מהצו, הרשות יכולה להגיש כתב אישום פלילי ולהביא למעצרו.

כמו כן, הרשות יכולה לבצע בעצמה את עבודות התיקון או ההריסה הנדרשות, תוך חיוב בעל הנכס בהוצאות. במקרים קיצוניים, ניתן אף להטיל עיקולים על נכסיו של המפר או על חשבונות הבנק שלו לצורך גביית החוב. יש לציין כי אי ציות ממושך לצו מבנה מסוכן עלול אף להוביל לתביעות משפטיות מצד נפגעים במקרה של קריסת המבנה.

 

תפקיד בעל הנכס בתהליך הסרת הצו

עם קבלת הצו, בעל הנכס אחראי לפעול לתיקון המבנה או לפינויו בהתאם לנדרש בצו. עליו לשכור מהנדס קונסטרוקציה שיבצע סקר הנדסי מקיף של המבנה. המהנדס יגיש דוח מפורט על מצב המבנה, כולל תיעוד חזותי של הליקויים והסדקים.

בהתבסס על הדוח, המהנדס ימליץ על דרכי פעולה לתיקון או חיזוק המבנה, או לחלופין ימליץ על הריסה אם אין אפשרות לתקן. בעל הנכס אחראי להתקשר עם קבלן לביצוע עבודות השיפוץ או ההריסה, תוך פיקוח הדוק של המהנדס. בסיום העבודות, על המהנדס לאשר בחתימה כי בוצעו בהתאם לתכנון והמבנה תוקן כראוי.

תפקיד בעל הנכס בתהליך הסרת הצו

בקשה לביטול הצו ואישור הרשות המקומית

לאחר השלמת עבודות התיקון במבנה וקבלת אישור המהנדס, בעל הנכס יגיש בקשה רשמית לרשות המקומית לביטול הצו. עליו לצרף לבקשה את דוח המהנדס, אישור הקבלן על השלמת העבודות ואישורים נוספים כנדרש. הרשות תשלח מפקח מטעמה לביצוע ביקורת במבנה המתוקן.

המפקח יוודא כי בוצעו כל התיקונים הנדרשים בצו וכי המבנה אינו מהווה עוד סכנה. רק לאחר אישור המפקח תאשר הרשות את ביטול הצו ותשלח הודעה רשמית על כך לבעל הנכס. אם המפקח ימצא כי התיקונים בוצעו באופן חלקי או לא תוקנו כל הליקויים, הרשות לא תאשר את ביטול הצו והוא יישאר בתוקף עד להשלמת התיקונים הנדרשים.

תהליך הסרת צו מבנים מסוכנים צעדים ובעלי עניין מעורבים 

אז מה היה לנו בעמוד זה?
מאמרים נוספים
שאולי תאהבו